توئیزر 58

واقعا چرا شیشه رفلکس؟

«منگ هانگ وي» پيداشد. رييس اينترپل كه چندي قبل، از ساختمان پليس بين‏ الملل در فرانسه خارج و تا اين لحظه مراجعت ننموده است، در چين پيداشد ولي خانواده‏ اي را از نگراني نرهانيد...