رئیس جمهور اراده قوی می‌خواد

فرق می‌کنه کی رئیس باشه!

انشایی درباره ویژگی‌های رئیس جمهور

رئیس‌جمهور خوب در نگاه دانش‌آموز اهل نظر

قانون صادر می‌کنم که هرکس در خانواده مسئول یارانه خودش باشد. مُردیم بس که بی‌پولی کشیدیم و بابا پول‌توجیبی‌هایمان را نداد...

حالا استراحت کن سید …
عنوان