ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۳۴

پیشنهادات صداسیما بعد از دریافت دستور همایونی

صداو شلغم

با روال پیشنهادی جنابتان عنوان سازمان از"صداوسیما" به " صدا وشلغم" یا" شیپورچی" تغییر یابد.

کاریکلماتور

دلش سوخت، فوتش کرد

پشت لبش که سبز شد، اداره منابع طبیعی دورش حصار کشید

بی خبری رییس جمهور از گرانی بنزین!!!