۱۰:۵۲ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۲۵

باید بکشید!

آن ها ز شکوه اربعین می سوزند
خوب است که آب را همانجا پاشند

روزه بوق

۱۱:۳۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۸

دوبیتی

بوق‌تر از بوق‌تر از هر چه که بوق است!

یکبار دگر زردک کمرنگ یهودی
با دست زده بر سر سلطان سعودی

۱۱:۳۶ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۷

روزه خوار