ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۲۸

رژيم صهيونيستي از امسال گاز مي گيرد

گازگرفتن با دندان دیگری