شعرطنز

نامه ی دانشجو به پدر ومادر خویش

پدر اینجا کلاس درس موجود     
به وقت امتحانا ترس موجود

پدر اوضاع مالی مان وخیم است   
و قحطی در سومالی مان وخیم است

پدر شهریه ها رفته است بالا       
و پول تاکسی دربست بالا

دگر دردی نمانده باز گویم     
 دمی با مادر این دم راز گویم

بیا مادر شنو حال من زار   
که گشتم زین غذاها سخت بیمار
عنوان