«تعریف از خود نباشد» یک کاندیدا

وضع کشور بی‌وجود من شلم‌شورباست یا
کشور بی‌من شبیه استر پا در گل است

بداهه ی شاعران راه راه

مرثیه ای برای مشا

رفتی ولی همیشه کنارم نشسته ای
بوی تن تو می دهد این دور و بر هنوز

با اینکه سوم و شب هفتت گذشته است
خوابم نمی برد پسرم تا سحر هنوز

«چی بپوشم» سوال مردان است

گفتنی نیست: خواستگارهایش
بوده اند از یلان ایرانی

دو سه تا رستم و دوتا سهراب
چند تا پادشاه ساسانی

شعر طنز : از مدافعین حقوق زنان در شاهنامه

به جان همین پاچه ی پاره ام
برای زنان بنده آواره ام
کنم جنگ با چادر و روسری
که بهتر شود شیوه ی دلبری

سپاه تروریست

یکی آخوند با او هم‌رکاب است

کنون تهران شده خالی از آنها
براندازان چه جایِ خورد و خواب است

ترامپ آورده لیستی از تروریست
ببین سرتیپ داعش ارزیاب است!

عنوان