آیتم طنز

شاه، لَنگش خوبه!

نگاهی به کتاب سه نفر در برف نوشته اریش کستنر

برف بر همه یکسان می بارد!

گر رسالت اصلی طنز را نقد آسیب ها و ناهنجاری های اجتماع بدانیم، می توان گفت سه نفر در برف یک اثر طنز واقعی است. در این کتاب فرد ثروتمند فرصت پیدا می کند در پوشش شخصی فقیر، از بیرون به زندگی میلیونرهایی مانند خود بنگرد. فساد اخلاقی، خودبزرگ بینی طبقه اشراف و تبعیض میان طبقات مختلف جامعه، مواردی است که در این کتاب به نقد کشیده می شود.

«خودکارشناس امور پنداری» در عمارت شازده

پای درس تعلیمات دینی جواهر

جناب شازده امر بفرمایید این ضعیفه ساحره را تا دم در دروازه تمشیت کنند تا هر چقدر دلش می‌خواهد با گدایان و اوباش آنجا دست بدهد. به این ساحره رحم کنید، رویم کف پایتان؛ فردا حمام کردن وسط عمارت را هم مباح اعلام می‌کند.

جدال داخلی شاهزادگان سعودی!
عنوان