شعرکاتور

شاعر قداره بند

شوخی شاعران راه راه با عکس و سوژه های روز را از دست ندهید!

شعرکاتور

شعر تو عکس| آسوده بخواب

شعر تو عکس به مناسبت روز کوروش

شعرکاتور

شعر تو عکس| بوی جوراب عزت!

شوخی شاعرها با عکس روز

شعر تو عکس | ما ز بالاییم و با پا میرویم
عنوان