توصیه های یک گردشگر خارجی (1)

شلغم در آلودگی هوای تهران میچسبد!

در ایران وقتی هوا آلوده است همه ی گروهها سنی و اقشار مختلف در معرض خطر هستند به جز یک سری از آنها که دانش آموزان دبیرستانی هستند و وقتی که هوا آلوده است شما می توانید آنها را ببینید که در خیابان راست راست راه می روند و یک ذره هم آلودگی بر روی آنها تاثیری ندارد.
عنوان