مراسم تاجگذاری

بزنید…برقصید

همه سرها به زمین بود که ناگاه کسی سکوت را شکست. امروز روزه جشنه روز تاج گذاری چرا ساکت شدید؟ بزنید برقصید.عقبیا شله... و همه زدند و رقصیدند و خندیدند به ریش های بور و ابروان پهن...

مصاحبه با عضو خواننده شورای شهر درباره مسائل شهری

پلاسکوریزی ویولونسل در سیاست و شهرسازی

گروه های زیادی كه مخالف دولت هستند برای خراب كردن نتایج درخشان برجام برنامه ریزی كردند مثل داعش كه هوای كشور رو آلوده كرد یا طالبان كه سیل درست كرد فرستاد سیستان و بلوچستان! اما خوشبختانه بروبچه های رسانه ای خیلی خوب سلفی گرفتن بعضی از همكاران رو پوشش دادن
عنوان