۹:۳۲ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۱۵

تحریم قهرمان

۸:۴۴ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۷

نعمت توافق

۱۲:۲۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۵

خر نامه

خرخوار: خوردن بیش از حد، سیری ناپذیر. آقازاده. نجومی خور. مختلس. رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان. ب.ز  م.ج  خ.ر  س.گ

سران 5+1

۹:۵۴ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۰

ابر و باد و مه و خورشید و فلک برجامند

عوض باد که درنده بوَد همچون گرگ
به شماها بدهم پنکه ی بسیار بزرگ

کنترل دارد و هروقت نیازی دارید
دکمه اش را جهت مصرفتان بفشارید