۱۲:۵۸ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۷-۱۸

یمن و اسیران سعودی

۱۱:۳۵ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۷-۱۶

یمن و اسیران سعودی

۱:۳۰ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۷-۱۱

شکست مفتضحانه

۱۰:۰۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۷-۰۲

دودی‌ها

۱:۲۲ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۲۰

گزارش یک دورهمی در کله پاچه ای

پس چی شد این کله؟!


بن سلمان سرش را محکم روی میز میکوبد و به بن احمد می‌گوید: یک السیگار میدی؟

بن احمد می‌گوید: الپاکت قبلی را هنوز به من نداده ای ها.

بن سلمان می‌گوید: کدام؟

بن احمد می‌گوید: همان که بعد از حمله الپهپاد های چوبی یمن از من گرفتی.