راه راه ۱۷۱

خودتم آدم نیستی!

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۵۱

از ما خر تَرون!