مانور موفق آزادی در عربستان

طنز روز | سعودینیسم

او ادامه داد: قماربازی به جهنم! چرا زنان با حجاب سنتی پای بساط می آیند؟ اگر بن سلمان راست می گوید زنان بدون نقاب را برای قمار بازی بیاورد تا قاعده بازی رعایت شود.

مگسک!

همکاری امنیتی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی