۳:۲۵ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۱۵

بازی کودکانه

۹:۴۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۹

درباره جنگ داخلی صهیونیست‌ها

آن‌وری خفه شو

شوکه شد نیمه شب نتانیابو
گفت :این اتفاق ممکن نیست
یک نفر هم روانه شد آنجا
تا ببیند دلیل دعوا چیست

دید آنجا که عده ای ابله
فکر جفتک به هم زدن هستند
یعنی آن اقتدار واهی را
با لگد تکه تکه بشکستند

۱۲:۱۳ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۳۱

یوروویژن در تل‌آویو

۲:۱۹ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۶

پوشش گنبد آهنین

۱:۳۸ ب.ظ 

کودکان غزه