راه راه ۲۸۱

فالی برای فرزندآوری

اجر صبر

خواجه می‌گوید خاک برسرت که از لذت پدر/مادر شدن خودت را محروم کردی و به نادان‌هایی که همه جا گفتند «فرزند کمتر زندگی بهتر» گوش سپردی، که حالا مجبوری هی لب بگزی.

فتوکاتور

نی نی بیار

درخت بی‌ثمر

نیست دستی عصای پیری ما
یاوری نیست جز یدی چوبین!
عنوان