فتوکاتور

گنبد آبکشین

یک گنبد آتشین داشتن که با تغییر کابری به گنبد آبکشین تبدیلش کردیم

سنگ علیه گلوله

قسمتی از خاطرات خانم بازیگر (نامزد جایزه مقوای طلایی)

خارجی های فضول

رفتم اینستا را باز کنم که عکس این تابلو نقاشی را بگذارم در پیجم تا هر چه حسود هست چشمش دربیاید، اتفاقی دیدم این دختره اِما واتسون، بازیگر هری­ پاتر پست گذاشته­ است در حمایت از فلسطین؛

آیتم طنز

گنبد پوشکی