طرف درست تاریخ

تقویم تاریخ 5 جون

دستمال چرک

در ۵ جون (نه... یک لحظه کظم غیض کنید و فحشی که قصد دادنش را دارید، قورت دهید. باور کنید ما از آن خانواده‌هاش نیستیم. اسم ماه «جون» است. والا! باور ندارید از ۱۱۸ بپرسید.) سال ۱۹۶۷ جنگ نفس‌گیر و مردافکن شش روزه بین اعراب و اسرائیل شروع شد.

سمفونی رفح

شوخی با تیتر روزنامه‌های 9 خرداد 1403

فقط سازمان ملل

نسخه ۴ گانه برای نجات بورس
– آشپز که دوتا شد، بورس یا قرمز میشه یا سقوطی!!
عنوان