پراید

۱۱:۲۵ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۷

شعر طنز : پراید فراتر از لکسوس !

سرمایه خود جمع نمودم بخرم
اما تو دگر ز دست من در رفتی

۱۲:۰۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۱۵

ساده زیستی!