راه حل ساده مشکلات پیچیده

جای مردان سیاست بنشانید نخود

پس لطفا تو تهران علاوه بر اینکه به جای رئیس و اعضای شورای شهر درخت می نشانید. جای شهردار هم بنشانید نخود، لوبیا و سایر وابستگان نسبی و سببی از خاندان محترم باد زا

چرا حضور مجید توکلی در جلسات کشور مهم است؟!

تا هزار و شونصد با مجید توکلی

طبیعتا کسی که اقدام علیه امنیت ملی کرده بهتر میداند که ضعف و درزهای امنیتی کشور کجاست؟! او عمری زحمت کشیده و بدون دریافت پیامک واریزی از اینور، عیوب همینور را کشف کرده و چشم انداز پانصد ساله به مسائل کشور دارد.

مردم بایستند توی صف تا باد بیاد