راه راه ۲۱۲

پیشخند پنجشنبه 26 اسفند

روم به دیوار عید شد باز

مذاکرات در ایستگاه پایانی
-لطفا قبل از پیاده شدن از پرتاب هرگونه خودکار و اینگونه شیرین کاری ها تا توقف کامل خودداری فرمایید.

برنامه ریزی برای اوقات قرنطینه

مذاکره با مگس

دست‌بردار نیستیم و بازم به تلاش ادامه میدیم تا بالاخره یه روز هم بال مگس بچرخه و هم چرخه خواب ما درست بشه.

دست‌نوشته های یک کارگر چاپ‌خانه

امید با سس اضافه

حوصله ناراحت شدن ظریف و خواندن استعفایش در اینستاگرام آنهم در عکسی با پس زمینه لجنی و رنگ متن سبز روشن ندارم. ممکن است نمره چشمم هم بالاتر برود.