مشت و مال بخشیدن مالیات خانه‌های لوکس

سرمایه‌دار نافع

مشت و مال نوروز و ماه رمضان و  خانه تکانی

خوشا نوروز و وضع بی‌مثالش

مشت و مال شیطان و استکبار جهانی و مشت و مال منتظران خسته

جمعه خوابیم

مشت و مال اروپایی‌ها برای حفظ احترام

برد مـوشک‌های ما بالاتراز فهم شماست