مشت و مال قیمت برنج

مشت و مال

دموکراسی بن سلمانی

بن سلمان از زمان انتصاب به عنوان ولیعهد بیش از۹۰۰ نفر از مخالفانش را کشته است.

مشت و مال

تتتپپپاننننچه

تحلیل‌گر نظامی روزنامه عبری هارتص تهدید اخیر مقامات صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را «تهدید با تپانچه خالی» توصیف کرد.

مشت و مال جماعت وسواسی

شارژر سابان نوین