تقویم تاریخ 2 تیر

مقاومت کبیر

از همین روی پس از نشستن بر صندلی پادشاهی و لمیدن بر روی آن با گفتن «خبه... خبه... خوب چهارتا نماینده دور هم جمع شدید و برای مملکت می‌بُرید و می‌دوزید! مگه مملکت شاه نداره؟» به مخالفت با مجلس پرداخت.

جدّی‌ترین ویژه‌نامه طنز ایران

ایران ۲۴

چه شد که مشروطه شد

مشروطه چه بود و چه شد؟

به گفته یکی از شاهدان عینی، با هر ضربه‌ای که آنان می‌خورند آمپر قیمت‌‌ها نیم سانت پایین می‌آمد و دوباره سر جای اولش برمی‌گشت. با این کار قیمت قند که کاهش پیدا نکرد هیچ؛ آمپر مردم هم بالا رفت و اینجا بود که پا روی گاز گذاشتند

راه راه ۲۴۴
عنوان