راه راه ۲۸۲

کاربرد نهج البلاغه برای رئیس جمهور

بیانیه حمایتی جمعی از قهرمانان پرتاب شی

طول پرتاب

مدال افتخار دیگر، مدال شجاعت است که پرتاب به سمت نامزد خود در دوران نامزدی اقدامی شجاعانه است که نگاه زیبای فرقی بین تو و دیگران نیست و چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است را عیان کرد.

فتوکاتور

سکه‌های برجام
عنوان