مافیای خیار

سکنی در غنیمت طاغوتی

اماما سلام

آن‌وقت رعیت با پررویی تمام دارد موز به من تعارف می‌کند‌. اماما! می‌بینی فقط موز. اماما می‌بینی انقلاب کارش به‌کجا رسیده.

زنگ اجتماعی

موزه! موز!

نقش مردم در عرصه‌های سیاسی پیش از انقلاب، در حد برداشتن موز هم نبود، یعنی راستش را بخواهید اصلا موز نبود که بخواهند بردارند، دست که می‌انداختند نهایتا یک خیار چمبری، کمبزه ای، شلغمی، چیزی دستگیرشان میشد