تاج سر بابا

دختر پز

در آشپزی ناشی و کم‌تجربه بود
مانند کمیت آشپز لنگ شدم

دختر بابا

جیغ او هنگام لمس سوسک هم از ترس نیست

هست استدلالش اینکه سوسک چندش‌آور است

تبریک روز دختر به خاص‌ترین دخترها

دخترم تاج سرم!

دسته سوم: استایلیست‌ها(برای فارسی‌زبانان: بلدند چه را با چه بپوشندها)
این دسته از دختران همیشه معتقدند با لطافت در انتخاب لباس و استایل کردن باید در جامعه تمیز و شیک درخشید. رنگ لباس‌های‌شان هم همیشه بر اساس نظر همان سازمان جهانی است
عنوان