معرفی کتاب نئوگلستان

ادب از که آموختی؟

"نئوگلستان" نقیضه طنز پدرام ابراهیمی بر گلستان است. در نئوگلستان فقط از لحن و سبک سعدی استفاده نشده، بلکه نویسنده با حکایات گلستان شوخی کرده است. به همین دلیل است که اگر قبلا گلستان را کامل خوانده باشید از خواندن نئوگلستان لذت بیشتری می‌برید.