سبد نشر امروز

دمپایی ابری به دست

کامران خط قشنگ در این کتاب با استناد به این دلیل که شاغل بودن زن بعنوان یک ارزش، می‌تواند تمام ویژگی های فردی اعم از خوب و بد را بپوشاند، در این جلد به نتایج تحقیقات خود پرداخته است.