نقیضه جات بازار بی در و پیکر بورس

روی از سیلی سرخ!

بغیر از آنکه بشد کل مالم از دستم
بیا بگو که ز بورست چه طرف بر بستم؟!
مهنا صادقی و حافظ

نقیضه جات عقبگرد الهامانه

نقیضه| پاچه گیرِ پاچه خوار

از کار اشتباه خودم توبه می‌کنم
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
محمود حسنی مقدس و حافظ

نقیضه جات عذر خواهی آدم کشان

نقیضه | توبه ی گرگ

مردم بومی اگر مردند معذورم بدار
مردم موبور را "جیزز" حفاظت می‌کند

نقیضه جات فودبلاگرها

دائم النشخوار


هرگز نمیرد آن که چشیده است مال مفت!
ثبت است در اینستا گرام فیلم های او