نقیضه جات حقوقهای نجومی برخی مدیران

نجواهای نجومی!

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش
نخور حقوق نجومی، رفیق! انسان باش
فرشته پناهی و حافظ

نقیضه جات بازار بی در و پیکر بورس

روی از سیلی سرخ!

بغیر از آنکه بشد کل مالم از دستم
بیا بگو که ز بورست چه طرف بر بستم؟!
مهنا صادقی و حافظ

نقیضه جات عقبگرد الهامانه

نقیضه| پاچه گیرِ پاچه خوار

از کار اشتباه خودم توبه می‌کنم
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
محمود حسنی مقدس و حافظ

نقیضه جات عذر خواهی آدم کشان

نقیضه | توبه ی گرگ

مردم بومی اگر مردند معذورم بدار
مردم موبور را "جیزز" حفاظت می‌کند