صبح عید

فرصت خوبی است تا پرونده‌ها را چک کنیم
تا ببینیم از گناهان چند تا خط ریخته؟

ذوالفنون

با هر روش و طریقه و طرز
مانند خمیری دهدم ورز
بازم کند از طول، هم از عرض
باید چه کنم بنده و این وعظ
وقتی که ز کار خویش راضی‌ست

گودبای آجیل!

اژدهاجان برو بوق بزن!
عنوان