ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۴۹

راهکارهایی برای کمک به بانک مرکزی

سنگ مفت، گنجشک مفت…

...خب این‌دفعه به اسمش از سازمان‌های بین‌المللی وام بگیرید، دوزّارش را بدهید وزارت بهداشت، بقیه‌اش هم نوش جان کالاهای اساسی.

ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۳۵

ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۳۳