گزارش

جنگ کاریکاتوریست ها با صدام

... ۴۰ سال پیش در چنین روزی نخستین کاریکاتور از تجاوز رژیم بعثی به کشورمان در روزنامه کیهان چاپ شد؛ این روند در روزهای بعدی جنگ هم ادامه یافت. در ادامه گزارشی از این کاریکاتورها در روزهای ابتدایی حمله صدام به کشور خواهیم دید...

تبلیغات+ سلبریتی اضافه

10 کاریکاتور برگزیده جهان

کارتونیست ها چگونه با کرونا می جنگند؟!

با توجه به گسترش کرونا در جهان، در این یادداشت، ده اثر برگزیده جهانی با موضوع کرونا را از نگاه راه راه را انتخاب کرده ایم...

برجام ۹۹