کابوس واکسن ایرانی

کیش رفتگان

گور بابای کووید

ماسک هم بر صورتش انداخته، اما چه سود
کرده سوراخ آن وسط را تا کند سیگار دود

سفر در کرونا

تیشه به ریشه

بیشتر می‌شود آمار دوباره؟ به درک
من گزیده شده‌ام پس چه غمی از نیش است

خود تحقیری

واکسن های لولو

واکسن های داخلی لولوست
اَخ و پیف است! واقعا بد بوست