فایل صوتی افشا شده دو راکت ایرانی

گنبد غیرآهنین

+ ولی ما هربار خواستیم پرتاب شیم تو یک مشکلی واست درست شد ها
- آخه نگرانم، خودم که هیچی ولی زن و بچه م چی میشن!

درباره جنگ داخلی صهیونیست‌ها

آن‌وری خفه شو

شوکه شد نیمه شب نتانیابو
گفت :این اتفاق ممکن نیست
یک نفر هم روانه شد آنجا
تا ببیند دلیل دعوا چیست

دید آنجا که عده ای ابله
فکر جفتک به هم زدن هستند
یعنی آن اقتدار واهی را
با لگد تکه تکه بشکستند

پوشش گنبد آهنین