شعر طنز
فیلم ناقص شد!

راه راه:

دوست دارد طفلکی در مترو داد و قال را
راحتش بگذار حاجی این خر دجال را

تیغ در حلقت اگر کرده فرو تقصیر توست
چون نمی فهمیده ای معنای عشق و حال را

مست بوده، اندر آن احوال، تفریحی و فان
داده انجام این قبیل اعمال آ نرمال را

خواسته او اندکی با بانوان شوخی کند
پس نگیر از طفلکی این بخت و این اقبال را

‏۲۰۳۰ چون در زمان بچگیهایش نبود
او نمی داند روند و راه این افعال را

بی صدا تیغت زده! داد و فغان کردی چرا؟
خلق کردی پس چرا این فتنه و جنجال را

تا که خونریزی شد و زرتی پلیس آمد وسط
فیلم ناقص شد، نمانده ممبری کانال را

 

ثبت ديدگاه
عنوان