شعرطنز
راستی از برادرت چه خبر؟

راه راه:
خنده رویی! نشاط هم داری
دست بر سور و سات هم داری

شادمانی و خاطرت جمع است
معدن انبساط هم داری

بمب خندیدن جهان هستی
نمک نیترات هم داری*

بین تیم حفاظتت، از پشت
دو سه تا گنده لات هم داری

دوست داری تو شیشلیک اما
میل به میوه جات هم داری

دل به دریا که می زنی قطعا
یک غریقِ نجات هم داری!

گفته شد جز BMW مشکی
در لواسان حیاط هم داری

راستی از برادرت چه خبر
رابطه با قُضات هم داری؟

مثل آن دختر وزیر تو هم
هوس واردات هم داری؟

با همین دیپلماسی لبخند
عرضه ی صادرات هم داری؟

با فرانسه هنوز عادت به
بستن کنترات هم داری؟

در میان مواضع فکریت
موضعی با ثبات هم داری؟

همه را فیلم کرده ای چندیست
اعتقادی به کات هم داری

در سخنرانی و گزارش هات
شرم از بایدات هم داری؟

دشمنی با کسی که پخش کند
پارچه با نبات هم داری

جز طرفدارهای واقعی ات
در توئیتر رُبات هم داری

واضح است از دوباره آمدنت
که تمایل به جات هم داری

گفته باشم! شبیه قبلی ها
دوره‌ انحطاط هم داری

* نیترات: نوعی ماده ی انفجاری

ثبت ديدگاه
عنوان