کریسمس
آریوبرزن! قربده

راه راه:

Hi آقا! جین تین ایجر بده!
کاج شیک و گنده و فاخر بده

استورَت را هم دهاتی چیده‌ای
آن گلیم و گبه‌ها را جر بده

تا بشویم سنت دیرینه را
دبه دبه، لطف کن، تینر بده

شد کریسمس! دیر شد! اجناس را
هوی عمو! کافی‌ست هرّ و کر، بده

هیز مای بوی، رستم ایران زمین
کیسه‌ها را دست این مستر بده

«آریوبرزن»، گلم! قربان تو!
استوری کن کاج‌ خود را، قِر بده!

ثبت ديدگاه