اسکرین شات پیامک ها
اگر وزارت خارجه مثل وزارت بهداشت پیامک میزد…

راه راه:

اگر وزارت خارجه هم مثل وزارت بهداشت پیامک میزد:

 

 

 

 

 

ادامه دارد…

ثبت ديدگاه