به جز نمایشگاه

راه راه: جای افراد باکلاس اینجاست
هر جوان، ساعتی پلاس اینجاست

همه چیزِ مُد و لباس اینجاست
شعبه شهر لاس وگاس اینجاست

باید البته گفت با اکراه
نیست اینجا به جز نمایشگاه

دارد اینجا عجیب برکت ها
سرگرفته چقدر وصلت ها

در چمن یا که روی نیمکت ها
شده ابراز چه محبت ها

توی این فرصت کم و کوتاه
نیست اینجا به جز نمایشگاه

این مکان نان و آب هم دارد
بوفه هایش کباب هم دارد

بازدیدش ثواب هم دارد
احتمالاً کتاب هم دارد

واقعا در نگاه خلق الله
نیست اینجا به جز نمایشگاه

گرچه اینجا مکان باحالی است
و به شدت کتاب ها عالی است

مشکل عمده مشکل مالی است
نرخ بالا و جیب ما خالی است

پس همه می کشیم با هم آه
نیست اینجا به جز نمایشگاه

ثبت ديدگاه
عنوان