آمریکا مهد دموکراسی
حیوانات هم زیر چتر دموکراسی رفتند

راه راه: توجیه التصاویر حمله هواداران ترامپبه ساختمان کنگره آمریکا 

ثبت ديدگاه