بعضی از افراد در فضای مجازی به دنبال چه هستند ؟؟؟
شاطر عباس و بدرود از دیار مجازی!

شاطر عباس: روشن نوین پخت نان در حرارت غیرمستقیم ناشی از آفتاب برجام که متأسفانه به علت بد عهدی طرف غربی با استقبال مواجه نشد و این شاطر محترم دچار آفتاب‌سوختگی شدید شد و سپس با دیلیت اکانت از دیار مجازی بدرود حق گفت.

استاد ریاضیات: آخرین متد مورد نیاز برای آموزش آسان ریاضی مهندسی به تعدادی دانشجو فاقد هوش و استعداد لازم برای یادگیری نقاشی درجه سه که باز هم موفقیت امیز نبود ولی این استاد دست از تلاش بر نداشت و در اخر به علت هیجان ناشی از مقاومت در برابر فهم دانشجو به دیار باقی فرار کرد.

دانشجو: گذراندن وقت در کلاس عمومی و سلفی گرفتن با سایر خوابیدگان در کلاس تخصصی که باعث التماس در پایان ترم شده و بعد از توهین بسیار به استاد اکانت خود را حذف می کند.

استاد تخصصی: تشکیل گروه کلاسی در فجاز (فضای مجازی) و سپس پاسخ به ابراز احساسات دانشجویان مشتاق که باعث ایجاد حس رقابت پذیری می شود و سپس پیگیری مقالات تخصصی علمی و کپی کاملا قانونی و چاپ بسیار هدفمند و در اخر با یک تلق و شیرازه تالیف یک کتاب تخصصی در زمینه های مختلف که پس از شناسایی با حذف اکانت خود را از آلام و رنج های این محل عذاب می رهاند.

استاد عمومی: تشکیل گروه کلاسی و چک کردن چت کردن دانشجویان ، تذکر بابت چت کردن به دانشجوی شاخ کلاس و حذف دانشجو سپس برای جلوگیری از توهین دیگر دانشجویان حذف گروه سپس تعویض محل زندگی و مهاجرت به علت تهدید ها و در اخر حذف اکانت !!!

ثبت ديدگاه