شعر طنز :از نیل تا فرات خیال است شک نکن

راه راه: عمر شغال، رو به زوال است شک نکن
تعبیر خواب گربه محال است، شک نکن
از نیل تا فرات خیال است شک نکن
من در شمارش عدد یک به بیستم
من عاشق مبارزه با صهیونیستم

بالفطره دشمن جرَیان وهابی ام
بر جانشین حضرت حیدر صحابی ام
من لهجه ام صریح بود، انقلابی ام
من دیپلمات نبودم وَ نیستم
من عاشق مبارزه با صهیونیستم

من خیبری و بدری ام و من حنینی ام
من خانه زاد کرببلایم حسینی ام
من ریزه خوار نهضت پاک خمینی ام
خواهی اگر مرا بشناسی که کیستم
من عاشق مبارزه با صهیونیستم

با یاری خدا شود امسال اینچنین
بعد از نجف و کرببلا بعد اربعین
راهی شوم به سمت فلسطین فقط همین
عمری به این امید، صبورانه زیستم
من عاشق مبارزه با صهیونیستم

ثبت ديدگاه