وضعیت دولت
صبح جمعه‌ای

راه راه:

به پر و پای غرب پیچیدیم
فتنه کردند و ماست مالیدیم
گرچه دیر است و تپه‌ها شد فتح
ما در این هفت ماه فهمیدیم؛

روی پا نه! که بر سر مردم
بنشستیم گیج و سر در گم
جای رفع و رجوع معضل‌ها
توی پاستور چه دیده‌ایم؟ «om nom»

شده‌ام صبح جمعه‌ای بیدار
چه شده؟ مملکت شده آوار!
تازه فهمیده‌ام که در پاستور
«کار» باید کنیم، قدری! «کار»

به من بینوا امان بدهید
جمع ما را دوباره نان بدهید
این مهم است: «ما چقد خوبیم!!»
گرچه زیر فشار جان بدهید

دور بعدی شبیه این دو سری
رام باشید و دور از چغری!
بهر تضمین، هنوز هم موجود
هست امضای نازنین کری

 


روحانی: ما در این هفت ماه فهمیدیم باید روی پای خود بایستیم و همه امور را باید خودمان انجام دهیم.

 

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 

ثبت ديدگاه