مانور موفق آزادی در عربستان
طنز روز | سعودینیسم

راه راه:
به گزارش خبرگزاری الآزادی عربستان در اقدامی غافلگیرانه تصاویری از قماربازی زنان و مردان در کنار هم منتشر کرد. منبعی که از لای پتو حرف می زد گفت بن سلمان رسما ما را گیر آورده. وی اضافه کرد ما برای اشاعه دین مقدس اسلام همه جوره مایه گذاشته ایم و حتی در ظاهر هم تقیه کرده ایم که ما را گاو فرض کنند تا به اصل دین آسیبی نرسد. وی مدعی بود بن سلمان دیگر شورش را درآورده است.

این منبع در ادامه در حالی که لبش را گاز گرفته بود خواست نامحرم در اطراف نباشد تا مطالب را فاش تر بگوید. او ادامه داد: قماربازی به جهنم! چرا زنان با حجاب سنتی پای بساط می آیند؟ اگر بن سلمان راست می گوید زنان بدون نقاب را برای قمار بازی بیاورد تا قاعده بازی رعایت شود. وی با درآوردن آلات قمار بازی که در زیر لباسش قایم کرده بود اذعان کرد خودش این کاره است و همیشه رو بازی کرده!

این فعال قمار خواستار اعمال آزادی بیشتری در حق زنان شد و این شامورتی بازی ها را خلاف آزادی دانست.

با انتشار این سخنان و اون تصاویر، مجامع آزادی در اروپا که مخاطب بن سلمان هستند کلی به ناشیگری بن سلمان ریش ریش خندیدند. طبق گزارشات رسیده مقرر شده اروپا برای تفهیم شعارهای آزادی خود به این رژیم دوره های آموزشی برگزار کند.

ثبت ديدگاه