طالبان پخش موسیقی در خودروها را ممنوع کرد!
قطعات اضافی خودرو از نگاه امارت طالبان!

ثبت ديدگاه