ذکر خلیفه بن زاید
مروج البروج

آن خرّاج السکوک، آن ذوالچین و الچروک و آن ملقب بالفحشات الرکوک، آن عکسه بر کلیه جراید، شیخ خلیفه بن زاید «بدّله الله بالنفت و الگاز»

صاحب تفوجات و مخاط بود و رئیس و حاکم امارات بود.

ابدال امت گفته‌اند که چون ایمون زاید به ده دقیقتی ۳ گل به استقلال زد، خوشتن خویش را بر آتش بطالت دید که: «زاید ۳ گل به استقلال زد و بن زاید هیچ گل به استقلال نزد.» پس ضمام کشور را تمام و کمال به دیگران سپرد و هیچ بر کشور خود نخواست الی نفت که آن را هم آنجا برم که دوست گوید.

به کرامت ایرلاینی که داشت بر فراز کل جهان به پرواز ‌آمدی و بسیط زمین در مقابل عروج وی خوار بودی تا چشم بر ایفل افتاد. پس کرامتی دگرش افتاد و مال دنیا را به ثانیه‌ای پودر کرد و برجی عظیم در تارک آسمان پدید آورد که مال در نظرش تف بز را مانست. جمله مریدان شمشیر تکبر بر کمر تقرر(قر دهنده) نهادند که هین بزرگ برجی بنا شده‌است. به سماع از حال خویش برون بودند تا کنیزکی وی را پرسید ای شیخ! برج ایفل بدیدی و صنعت و کارخانه‌جات نه؟ گفت از آن ارتفاع که ما به کرامت می‌پیمودیم جز ایفل هیچ پدید نبود.

گویند از کودکی به این نمط بود که چون بانگ آمدی: «به صف درآیید تا طعام خورید» به وسط پریدی و به صدای بلند گفتی: «اول!» و همواره در هر صف اول بود. پس چون گفتندی: «به یمن حمله بریم» فرمود: «اول» و چون پرسیدند: «که اول بار پهپاد یمن خورَد؟» به تکرر فرمودی: «اول» و چون هجوم به سوریه افتاد، «اول» و چون از پس اسد برنیامدند و صلح اندرشان افتاد، «اول» و چون طویلت صهیونیسم را رسمیت خواستند، «اول» و بدین سبب وی را «پیش‌نوک الشیوخ» لقب دادند.

شبی که در بحر جمال یار مستغرق بود و از باده وصال مست و لایعقل، بانگ برآورد که ای جماعت! حلالتان کردم روابط خارج از ازدواج را و شرب خمر را. آن خامان بی‌ادب که از باده وصال نچشیدگان بودند این را خلاف حکم شرع و سیره و سنت دانستند. لیک آن خامان را باده وصال می‌بایست بزنند و ببینند عجب متاعی‌است لامصب!
ایزد یکتا چون قبض روح وی را مقدر آورد، امر بر ملک الموت کرد مرگ مغزی ایشان را؛ در سنه ۲۰۱۴AD . لیک به آن کرامت که داشت مغز خویش را تا سنه ۲۰۲۲ پنهان بداشت و بر حیات خویش افزود تا نهایتا ملک‌الموت آن پنج شش سلول را زیر بصل النخاعش یافت و روح از شیخ بستاند.

ثبت ديدگاه