ميدانيد نيمي از کاغذ هاي درسي وارداتي است؟
چه کنیم که از واردات کاغذ نسوزیم؟!

سالانه ۱۳۰ میلیون جلد کتاب درسی در کشور چاپ میشود که عمرشان ۹ ماه است.خود آموزش و پرورش معترف است که حداقل نیمی از کاغذهای مصرفی در چاپ این کتابها هم وارداتی است. یعنی کلی ارز از کشور خارج میشود تا کاغذ وارد شود و بعد از ۹ ماه ریخته شود دور! ساده ترین راهی که به نظر میرسد این است که دولت بعنوان چاپ کننده این کتابها از کاغذ داخلی استفاده کند، اما از آنجا که ساده ترین راه همیشه بهترین راه نیست(!) ما راههای دیگری هم برای کاستن از سوزش این امر پیشنهاد میدهیم.

تعداد بیشتری را رفوزه کنید

چون نیمی از کاغذها وارداتی است، پیشنهاد میشود هر سال نیمی از دانش آموزان را رفوزه کنید تا نیمی از کتابهای درسی یکسال دیگر هم مورد استفاده قرار بگیرند!

سال تحصیلی را افزایش دهید

حالا که نیمی از کاغذها وارداتی است، پیشنهاد میشود سال تحصیلی ۱۸ ماه شود تا کتابهای درسی دو برابر استفاده شوند و آن نیمه وارداتی جبران گردد!

به هر دو نفر یک کتاب بدهید

حالا که نیمی از کاغذها وارداتی است، پیشنهاد میشود به هر دو دانش آموز یک کتاب بدهید تا اصلا نیازی به وارد کردن کاغذ برای چاپ نیمی از کتابها نباشد!

یک سال در میان دانش آموز بگیرید

حالا که نیمی از کاغذها وارداتی است، پیشنهاد میشود دانش آموزان به دو گروه تقسیم شده و هر کدام یکسال در میان درس بخوانند! اینطوری جمعیتی که هر سال میروند مدرسه نصف شده و در نتیجه تعداد کتابها هم نصف شده و دیگر نیازی به وارد کردن کاغذ نیست. البته یک اشکالی که به نظر میرسد این است که افراد در ۳۰ سالگی تازه دیپلم میگیرند و تا بروند سربازی و برگردند و کار پیدا کنند و… احتمالا سن ازدواج میرسد به ۵۰ سال که این هم خیلی مهم نیست… زوجها هرچه پخته تر باشند زندگی باثبات تری خواهند داشت!

یا بر عکس

حالا که نیمی از کاغذها وارداتی است، پیشنهاد میشود عکس بند قبل، زودتر مدرک بدهید. فکر میکنید ملت دنبال تحصیل علم هستند؟ زهی خیال باطل! شما اگر در همان ۱۲ سالگی لیسانس را به دانش اموزان بدهید نصفشان بی خیال درس خواندن و مهارت کسب کردن میشوند و دیگر اصلا مدرسه نمی آیند که کتاب لازم داشته باشند.

اندازه حروف را کم کنید

حالا که نیمی از کاغذها وارداتی است، پیشنهاد میشود اندازه حروف را در کتابهای درسی نصف کنید تا تعداد صفحات کتابها نصف شود ودیگر نیازی به وارد کردن نیمی از کاغذ کتابها نباشد. البته احتمالا آنوقت میروید ذره بین وارد میکنید میدهید دست دانش آموزان! پس میتوانید عکسهای کتابها را حذف کنید و فقط متن بریزید توی صفحات.

کلاسها را در خارج برگزار کنید

حالا که نیمی از کاغذها وارداتی است، پیشنهاد میشودهمه مدارس را به خارج از کشور ببرید! آنوقت میتوان گفت که نیمی از کتابهای درسی با کاغذ صادراتی تهیه شده است و حتی بعنوان صادر کننده نمونه مورد تقدیر هم قرار گرفت.

***

همانطور که گفته شد یک راهکار ساده هم که به نظر میرسد این است که دولت بعنوان چاپ کننده کتابهای درسی از کاغذ تولید داخل استفاده کند که خب چون همیشه بهترین راهکار ساده ترین…

ثبت ديدگاه
عنوان