پارگی مسری!

نماینده رژیم صهیونیستی گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل را که در آن از رژیم مذکور به شدت انتقاد شده بود، در پشت تریبون این سازمان پاره کرد.

ثبت ديدگاه