نقیضه جات فاضلاب یو اس آ
کوی بو گندو

 ترامپ: آمریکا در حال تبدیل شدن به چاه فاضلاب است!
موضوع نقیضه: زوال آمریکا

دوش از میخانه با لبخند آمد پیرشان
گفت آمریکا نگو زین پس بفرما فاضلاب
محمود حسنی مقدس و حافظ

پند من گیر و به «یو اس» مکن ای مغز فرار
فاضلاب است بترس از خطر گندیدن
علی اکبر مدرس زاده و حافظ

صد باد صبا گرچه با سلسله میرقصند
بوی لجن «یو اس» کرده خفه دنیا را
فرشته پناهی وحافظ

به آب روشن می ، عارفی طهارت کرد
به فاضلابِ «USA» چه شد جسارت کرد
سیدمحمدصفایی نویسی و حافظ

ای صبا گر بگذری از کوی بو گندوی غرب
بیخودی کل وجودت فاضلابی میشود
فرشته پناهی و حافظ

قدم بیرون نه از چاه یواس‌آ
چرا دائم پی این مستراحی؟
محمد یاسین اسدی و عطار

ثبت ديدگاه