تبلیغ جوجه کباب با برنج ایرانی

راه راه: یه بارم یه تبلیغ انداخته بودن خونه یکی که جوجه کباب با برنج ایرانی ۲۵۰۰
اینام تا یه ماه کارشون شده بود جوجه خوردن
بعدا پلیس اعلام کرد باندی رو که مرغ های مرده رو کباب می کرد گرفتیم.

ثبت ديدگاه
عنوان