سوغات زندگی

زیر مشتای اونا له پوزِ اسراییل می‌شه
دولت غصبی با یاری اونا تعطیل می‌شه

سرطان اصلاحات

خزانه خالیِ خالیِ خالیِ
پُز اما عالیِ عالی عالی
خوشی با شوقِ رویایی خیالی
غم و اندوه سالی، مرگ‌سالی
غم و اندوه با نامش عجین است
بدان ای دوست اصلاحات این است!

بلای جان طبیعت

از قوطی کمپوت تا کنسرو ذُرت
از لاستیک پنچر و انواع پاکت
هر گوشه می‌ریزم به هر نحوی کثافت
دارد گله از دست من جان طبیعت
افتاده سقز در طبیعت از دهانم

احساسِ تکلیف

خواستم عازم شوم ناگاه گفت:
ناشتایی خورده‌ای جانم فدات؟!
ناشتایی را زدم، احساس من
رفع شد با یک عدد چایی نبات

معلم

وام کلان تنها برای مختلس هاست
مانده ست وامش لنگ یک امضا معلم

عنوان